ร้องเรียนทั่วไป

 

ข้อกำหนดการร้องเรียน/วิจารณ์/อุทธรณ์

  ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

   ระบุเรื่องการร้องเรียน/รายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจน

   แนบเอกสาร/หลักฐาน/รูปถ่าย หรืออื่นๆ (ถ้ามี

   ระบุชื่อผู้ร้องเรียนให้ถูกต้องและชัดเจน

   ระบุช่องทางการติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน

  ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกปิดเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

 

ช่องทางการร้องเรียน/วิจารณ์/อุทธรณ์

1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองตามที่อยู่
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (งานพัสดุและยานพาหนะ) ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต.ไรน้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

2. ยื่นเอกสารโดยตรงที่
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต.ไรน้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

3. ส่งเอกสารพร้อมระบุข้อร้องเรียนทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์  Email: cooket10.ket@mophegp.mail.go.th