แบบสัญญา

  สัญญาจ้างทั่วไป

   แบบสัญญางานก่อสร้าง

   แบบสัญญาซื้อขาย

   สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน…..(แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติแทนได้)

   สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน….(แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนไม่ได้)

   สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

   สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

   สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

   สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

   สัญญาเช่ารถยนต์

   สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

   สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

   สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

   สัญญาแลกเปลี่ยน

   สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

   สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา