พ.ร.บ. ระเบียบ หนังสือเวียน

กฏกระทรวง

การกำหนดราคากลางตามระเบียบ ป.ป.ช.

พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือ คำสัง กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 1. ประกาศและเอกสาร e-market

—— 1. ประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

—— 2. ร่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

—— 3. ร่างใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

—— 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา ฯ

— 2. ประกาศและเอกสาร จ้างก่อสร้าง bidding

——1.e-bidding ประกาศ (จ้างก่อสร้าง)

—— 2.e-bidding เอกสาร ขาว-ดำ

—— 3.ใบเสนอราคา จ้างก่อสร้าง

—— บัญชีเอกสารส่วนที่1 (ประกวดราคาจ้าง)

—— บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (ประกวดราคาจ้าง)

— 3. ประกาศและเอกสาร จ้างทั่วไป e-bidding

—— 1. ประกาศ (จ้าง) e-bidding

—— 2. เอกสาร (จ้าง) e-bidding

—— 3. ใบเสนอราคา e-bidding จ้าง

—— 4. บัญชีเอกสารส่วนที่1 e-bidding (จ้าง)

—— 5. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 e-bidding (จ้าง)

— 4. ประกาศและเอกสาร ซื้อ e-bidding

—— 1. e-bidding ประกาศ (ซื้อ)

—— 2. e-bidding เอกสาร (ซื้อ)

—— 3. e-bidding ใบเสนอราคา (ซื้อ)

—— 4. e-bidding บัญชีเอกสารส่วนที่1 (ซื้อ)

—— 5. e-bidding บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (ซื้อ)

— 5. สอบราคา จ้างก่อสร้าง

——- 1. ประกาศ สอบราคา จ้างก่อสร้าง

——- 2. เอกสาร สอบราคา จ้างก่อสร้าง

—— 3. ใบเสนอราคา สอบราคา จ้างก่อสร้าง

—— 4. บัญชีเอกสารส่วนที่1 จ้างก่อสร้าง

—— 5. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จ้างก่อสร้าง

— 6. สอบราคา จ้าง

—— 1. ประกาศ สอบราคา จ้าง

—— 2. เอกสาร สอบราคา จ้าง

—— 3. ใบเสนอราคา สอบราคา จ้าง

—— 4. บัญชีเอกสารส่วนที่1 จ้าง

—— 5. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จ้าง

 7. สอบราคา ซื้อ

—— 1. ประกาศ สอบราคา ซื้อ

—— 2. เอกสาร สอบราคา ซื้อ

—— 3. ใบเสนอราคา สอบราคา ซื้อ

—— 4. บัญชีเอกสารส่วนที่1 ซื้อ

—— 5. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ซื้อ

  กค+(กวจ)+0405.2-014979 ข้อหารือแนวทางในกานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

  แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ+เรื่อง+แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อฯ (1)

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ+เรื่อง+แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อฯ

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ+เรื่อง+หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ

  ว185แบบอุทธรณ์(อธ2) อแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ2)

  หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2-ว 410 ลว 24 ต.ค. 60

  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 2)

 


  ซ้อมความเข้าใจการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

  e-book_06062561 รวมเอกสาร

   กค+(กวจ)+0405.2-ว334 แนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ ปีลงประมาณ 2562

  การกำหนดค่าเสื่อมและอายุการใช้งาน กรมบัญชีกลาง

  การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

  การขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

  การขอทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างออกแบบงานจ้างปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  การขออนุมัติยกเว้นการขอเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

  การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

  การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  การจัดซื้อพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะเป็นการแปรสภาพหรือถอดทดลอง

การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ฯลฯ

  การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

  การใช้บังคับตามพระราชบัญญัติซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

  การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

  การอนุมัติยกเว้นในการเช่าและการจ้างที่ต้องที่ต้องกระทำต้องต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน จังมีผลย้อนหลัง

  ขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อเสนอกรณีการจัดซื้อยา อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการบำบัดรักษาโรค ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

  คู่มือเปิดเผยราคากลาง+3+ต.ค.61.3 .ใหม่ ปี 3 ต.ค 2561

  ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างชองหน่วยงานของรัฐที่จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่ พรบ.จัดซื้อจ้างฯ 2560 ใช้บังคับ

  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560

  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

  ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

  ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

  ด่วนที่สุด+กค+0405.4+044929_171061 รายชื่อสินค้า จำนวน 59 รายการ ใน e-catalog

  ด่วนที่สุด+ว++418+ลงวันที่+3+พฤศจิกายน+2560+เรื่อง+แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบสัญญาฯ

  ตัวอย่างจำแนกประภทวัสดุ ครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ

  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128

  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดข้างผ่านระบบ e-GP ว 322 ลว 24 ส.ค 60

  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา

  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

  แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(อธ2)

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก การจัดวางที่นี่งรถตู้โดยสารสาธารณฯ 2560

  พรบ.ธุรกิจการจ้างรักษาความปลออดภัย 2558

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ม.ค. 2561

  หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ข่าวแจก+กรมบัญชีกลางเปิดระบบ+e-catalog+เพิ่มสินค้าอีก+19+ชนิด+(ฉบับที่+15)+7+เม.ย.60

   ว. 137 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ