ราคามาตรฐานวัสดุครุภันฑ์

ราคากลางยา บัญชียาแห่งชาติ

   ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง ก าหนดราคากลางยา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (ข้อ 6)

   ประกาศฯ ราคากลางยา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

   ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 29_8_2556


  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561

 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561

  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ ธันวาคม 2561

  อัตราราคางานต่อหน่วย ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561

  บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949

  หนังสือแจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ มกราคม 2561

  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ มกราคม 2561

  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ มกราคม 2561

  อัตราราคางานต่อหน่วย ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศเมื่อ มกราคม 2561

  บัญชีราคามาตรฐานกลางตรุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560