Download แบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow)


แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย


    ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติหลัการ ซื้อ จ้าง

    แบบ สขร_ 1

    แบบรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

    แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (1)

    แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวในกน่วยงานวงเงินไม่เกิน-100000-บาท